بررسی بيماريهاي ناشي از قارچهاي آسكوميستها (Ascomycetes) و قارچهاي ناقص در گیاهان

آسكوميستها و قارچهاي ناقص (Deutromycetes) (قارچهايي كه فقط مرحله توليد مثل غير جنسي در آنها شناخته شده و تاكنون توليد مثل جنسي در آنها ديده نشده است). دو گروه از قارچهايي هستند كه شباهت بسيار زيادي به همديگر دارند. هر دو توليد ميسليومها پلوئيد ميكنندبررسی بيماريهاي ناشي از قارچهاي آسكوميستها (Ascomycetes) و قارچهاي ناقص در گیاهان|30006072|superior-brain|بررسی بيماريهاي, ناشي از ,قارچهاي آسكوميستها ,Ascomycetes, قارچهاي ناقص ,گیاهان
با ما همراه باشید با موضوع بررسی بيماريهاي ناشي از قارچهاي آسكوميستها (Ascomycetes) و قارچهاي ناقص در گیاهان

آسكوميستها و قارچهاي ناقص (Deutromycetes) (قارچهايي كه فقط مرحله توليد مثل غير جنسي در آنها شناخته شده و تاكنون توليد مثل جنسي در آنها ديده نشده است). دو گروه از قارچهايي هستند كه شباهت بسيار زيادي به همديگر دارند.هر دو توليد ميسليوم‌ها پلوئيد مي‌كنند كه داراي ديواره عرضي‌اند، هر دو گروه كنيديهاي خود را بر روي كنيديوفورها و يا اندامهاي باردهي (مثل پيكيند و . . . ) به وجود آورده و هر دو بيماريهاي مشابهي را در گياهان به وجود مي‌آورند ( لكه برگي‌ها، بلايتها، شانكرها، لكه‌هاي روي ميوه، پوسيدگي ميوه، آنتراكنوز، پوسيدگي ساقه، پوسيدگي ريشه، پژمردگيهاي آوندي و پوسيدگيهاي نرم).تنها تفاوت اين دو گروه در اين است كه در آسكوميستها اسپورهاي مرحله تكثير جنسي تشكيل مي‌گردد كه آسكوسپور ناميده مي‌شود حال آن كه در قارچهاي ناقص فقط اسپورهاي حاصل از مرحله تكثير غير جنسي ديده مي‌شود. از طرف ديگر در بسياري از آسكوميستها آسكوسپورها به ندرت در طبيعت به وجود مي‌آيد و بنابراين در اين قبيل قارچها تكثير، انتشار، ايجاد بيماري و زمستان گذراني به صورت ميسليوم يا كنيدي و يا هر دو صورت مي‌گيرد.در چنين حالتي اين قارچها رفتاري مشابهي با قارچهاي ناقص از خود نشان مي‌دهند . به همين ترتيب خيلي از قارچهايي كه قبلاً در گروه قارچهاي ناقص قرار داده شده بودند به دليل اين كه بعداً مرحله توليد آسكوسپور آنها كشف گرديد مجدداً طبقه‌بندي شده و در آسكوميستها قرار داده شدند.قارچهاي ناقص بنابراين آسكوميستهايي هستند كه توانايي تكثير جنسي خود را از دست داده‌ و يا در چرخه زندگي خود نيازي به توليد مثل جنسي ندارند.آسكوميستهايي كه اسپورهاي جنسي آنها به ندرت تشكيل مي‌گردد را با نام مرحله غير جنسي آنها مي‌شناسند كه با نام مرحله جنسي آنها كاملاً متفاوت است. معمولاًهمه گونه‌هاي يك جنس از آسكوميستها توليد يك نوع مرحله غير جنسي مي‌كنند و گونه‌هاي متفاوت يك جنس از يك قارچ ناقص متعلق به يك جنس از آسكوميستهاست.در بعضي موارد نيز گونه‌هاي مختلف يك جنس آسكوميتي داراي مراحل غير جنسي متعلق به جنسهاي ديگري از قارچهاي ناقص مي‌باشد و يا بالعكس.