بررسی خطوط تاثیر بر سازه همراه با نمونه تستهای آن

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 17 خط تاثير: تعريف: عبارت است از دياگرام تغيرات عكسالعمل تكيهگاهي، برش و يا لنگر در نقطهاي از سازه در اثر عبور بار واحد روي سازه. كاربرد: يكي از بارهاي وارد بر سازه، بار زنده ميباشد. همانطوري كه از نام اين بار معلوم است، بررسی خطوط تاثیر بر سازه همراه با نمونه تستهای آن|30020651|superior-brain|بررسی خطوط تاثیر بر سازه همراه با نمونه تستهای آن
با ما همراه باشید با موضوع بررسی خطوط تاثیر بر سازه همراه با نمونه تستهای آن

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 17

خط تاثير:تعريف: عبارت است از دياگرام تغيرات عكس‌العمل تكيه‌گاهي، برش و يا لنگر در نقطه‌اي از سازه در اثر عبور بار واحد روي سازه.كاربرد: يكي از بارهاي وارد بر سازه، بار زنده مي‌باشد. همانطوري كه از نام اين بار معلوم است، بارهاي زنده متحرك هستند و مي‌توانند روي سازه جابجا شوند. خط تاثير يك عكس‌العمل تكيه‌گاهي به ما كمك مي‌كند تا بدانيم كه بارهاي متحرك در كجا قرار گيرند تا عكس‌العمل تكيه‌گاهي ماكزيمم شود.همينطور خط تاثير برش و يا لنگر در يك نقطه براي يافتن محل بارهاي متحرك تا بيشترين برش و يا لنگر در اين نقطه را نتيجه دهند، كاربرد دارند.خط تاثير كيفي: ترسيم خط تاثير در سازه‌هاي معين استاتيكي نسبتاً ساده مي‌باشد، ولي ترسيم دقيق خط تاثير (خط تاثير كمي) در سازه‌هاي نامعين استاتيكي پيچيده و پركار است. در چنين حالتي مي‌توان از خط تاثير كيفي استفاده كرد. خط تاثير كيفي شبيه و يا نظير خط تاثير دقيق (خط تاثير كمي) است. خط تاثير كيفي با كمك اصل مولد برسلاو و به طرز ساده‌اي حاصل مي‌گردد.اصل مولد ـ برسلاو:1. خط تاثير كيفي عكس‌العمل تكيه‌گاهي: تكيه‌گاه را حذف نموده و در راستاي عكس‌العمل يك جابجايي واحد به سازه اعمال مي‌كنيم. شكل اين سازه در اثر اين عمل همان خط تاثير كيفي عكس‌العمل تكيه‌گاهي خواهد بود.2. خط تاثير كيفي نيروي برشي در يك نقطه: آن نقطه از سازه را بريده و يك جابجايي متناظر با نيروي داخلي برشي به سازه مي‌دهيم. شكل سازه در اثر اين عمل، خط تاثير كيفي نيروي برشي در آن نقطه از سازه خواهد بود.3. خط تاثير كيفي لنگر خمشي در يك نقطه: آن نقطه از سازه را به مفصل تبديل كرده و يك دوران متناظر با لنگر داخلي به سازه مي‌دهيم. شكل اين سازه در اثر اين عمل، همان خط تاثير كيفي لنگر در آن نقطه از سازه خواهد شد.چند نكته:1. خطوط تاثير سازه معين استاتيكي ثابت و يا تغييرات خطي دارد.2. در تيرهاي خط تاثير، جز در تكيه‌گاه تير را قطع نمي‌كند.3. خط تاثير برش در قسمت آزاد كنسول ثابت و برابر يك مي‌باشد.4. خط تاثير عكس‌العمل تكيه‌گاهي، لنگر و برش در محل مفصل داخلي شكستگي دارد.5. خط تاثير لنگر خمشي، مفصل مياني كلاً صفر است.خطوط تاثير در خرپادر خرپاها، خط تاثير را براي نيروي داخلي عضوي از خرپا رسم مي‌كنند.طريقه رسم خط تاثير براي يك عضو، بدين صورت است كه بار واحد را به ترتيب بر گره‌هاي زيرين و يا فوقاني خرپا اعمال كرده و به ازاي هر گره، ميروي داخلي عضو مورد نظر را بدست مي‌آوريم. با وصل نقاط نظير، نيروهاي داخلي محاسبه شده، خط تاثير عضو موردنظر حاصل مي‌شود.از آنجايي كه خرپاها نقش تيرها را ايفا مي‌كنند، بنابراين اعضاي افقي، فوقاني و تحتاني خرپا نقش با‌ل‌هاي تير و اعضاي مورب نقش جان تير را برعهده دارند. لذا خط تاثير اعضاي افقي، فوقاني و تحتاني خرپا، عيناً شبيه خط تاثير لنگر در تيرهاست و خط تاثير اعضاي مورب شبيه خط تاثير برش در تيرهاست.