پاورپوینت تاكسونومي Taxonomy

دانلود پاورپوینت با موضوع تاكسونومي Taxonomy ، با فرمت ppt و در 156 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : طبقه بندي نماتودا براي طبقه بندي نماتودا سيستم واحد جهاني وجود ندارد. نماتودا از كلمه نماتوئيده آ گرفته شده و اولين بار رودلفي آن را بكار برد.پاورپوینت تاكسونومي Taxonomy|39035891|superior-brain|پزشکی , پرستاری , تاكسونومي , دانلود پاورپوینت تاكسونومي , پاورپوینت در مورد تاكسونومي , تحقیق تاكسونومي , پاورپوینت درباره تاكسونومي , پاورپوینت راجع به تاكسونومي , پاورپوینت آماده تاكسونومي , تحقیق در مورد تاكسونومي , ppt , پاورپوینت پزشکی در مورد ,,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت تاكسونومي Taxonomy

دانلود پاورپوینت با موضوع تاكسونومي Taxonomy،
با فرمت ppt و در 156 اسلاید قابل ویرایش،

بخشی از پاورپوینت :
طبقه بندي نماتودا
براي طبقه بندي نماتودا سيستم واحد جهاني وجود ندارد.
نماتودا از كلمه نماتوئيده آ گرفته شده و اولين بار رودلفي آن را بكار برد.
لينه در 1758 نماتودا را با سايرموجودات كرم مانند در دسته vermes قرار داد.
در سال 1859 بوئر نماتودا را بعنوان دسته نماتلمنت در شاخه ورمس قرار داده شد و بعدا به سطح شاخه(Phylum) ارتقاء يافت.
گروبن در سال 1910 فوق شاخه آشلمنت (Superphylum Aschelminthes) را براي گروههاي مختلف كرمهاي داراي محوطه شكمي كاذب بكار برد.
هيمن
در سال 1951 آشلمنت ها را شاخه اي براي قرار دادن دسته هاي : روتيفرا،
گاستروتريكا ، پرياپوليدا، نماتودا ، نماتومورفا و كينورنكا پيشنهاد كرد.
امروزه هر كدام از دسته هاي فوق شاخه محسوب مي شوند كه در فوق شاخه آشلمنت ها قرار مي گيرند.
در
بحث ما از اصول پيشنهادي مگنتي (1981) و همچنين اندرسون (1974) و ليختن
فلس (1975) استفاده شده است و نماتودا شاخه در نظر گرفته مي شوند.
Order:Strongylida
دستگاه گوارش : لب (ممكنست ريز) 3تا 6 عدد- بجاي لب ممكنست تاج برگدار(Leaf crown)
شكل و اندازه دهان متغير- نوزادان مري رابديتي و بالغين فيلاريفرم يا بالبي
دستگاه تناسلي: نرها كيسه جفتگيري رشد يافته، اسپيكولها مساوي و مشابه
نوزاد مرحله 1 تا 3 : Free living و يا انگل بي مهره ها
ماده ها معمولا تخم گذار و تخم ها هنگام خروج از ماده ها در مرحله مورولا هستندSuperfamily :Trichostrongyloidea
نماتوداي
نازك ، دهان كوچك و ابتدائي ،تاج بگدار ندارند ، لب ها يا وجود ندارد يا
بسيار ريز 6-3 عدد، در اكثر نرها كيسه جفتگيري رشد زياد كرده است.
Family :Trichostrongylidae
كرمهاي كوچكي هستند ، دهان بسيار كوچك و فاقد تاج برگدار ، در نر ها كيسه جفتگيري رشد زياد كرده ، انگل دستگاه گوارش پستانداران
جنسهاي
مهم: همونكوس ، آسترتاژيا ، مارشالگيا ، تريكوسترونژيلوس ،
كاملوسترونژيلوس ، نماتوديروس ،كوپريا ، پاراكوپريا، گرافيديوم ،
مسيستوسايروس
همونكوس
كرم فنري معده ، استوانه سلماني ، قزل قورت
كرم تازه قرمز ، زوائد راسي نزديك انتها، محوطه دهاني كوچك حاوي يك تيغه پشتي .
نر:كيسه
جفتگيري نا قرينه (قطعه مياني روي قطعه چپ)، اسپيكولها قهوه اينزديك به
انتهاي خلفي هر اسپيكول زائده اي خارج كه فاصله هر يك از آنها تا انتهاي
اسپيكول متفاوت ، هر اسپيكول در انتها به تكمه ، گوبرناكولوم بزرگ .
ماده : حاوي Flap ، پيچيدن دستگاه تناسلي دور روده پرخون .
تخم : 85- 70در 48-41 ميكرون . موقع خروج بامدفوع 32-16 سلول.
گونه ها (موجود در ايران *)
*H.Contortus
گوسفند وبز- نر 20-10 mm وماده 30-18 mm- طول اسپيكول 500-460ميكرون
*H.longistipes
در ايران در شتر 12%- نر : 35-16 و ماده : 35-21 mm - طول اسپيكول660 -600 ميكرون-
H.placei
گاو - در ايران وجود ندارد